Jurassic Dinosaur Bones CAMARASAURUS Vertebrae Bone Fossil Hanksville Utah

Jurassic Dinosaur Bones CAMARASAURUS Vertebrae Bone Fossil Hanksville Utah
Jurassic Dinosaur Bones CAMARASAURUS Vertebrae Bone Fossil Hanksville Utah
Jurassic Dinosaur Bones CAMARASAURUS Vertebrae Bone Fossil Hanksville Utah
Jurassic Dinosaur Bones CAMARASAURUS Vertebrae Bone Fossil Hanksville Utah
Jurassic Dinosaur Bones CAMARASAURUS Vertebrae Bone Fossil Hanksville Utah
Jurassic Dinosaur Bones CAMARASAURUS Vertebrae Bone Fossil Hanksville Utah

Jurassic Dinosaur Bones CAMARASAURUS Vertebrae Bone Fossil Hanksville Utah

This piece was found in Hanksville, Utah, USA. Jurassic Dinosaur Bones - CAMARASAURUS Vertebrae Bone Fossil.

Up for sale is this exquisite example of a CAMARASAURUS Vertebrae Bone Fossil. Camarasauruswas a genus of quadrupedal, herbivorous dinosaurs.
Jurassic Dinosaur Bones CAMARASAURUS Vertebrae Bone Fossil Hanksville Utah